REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym „Moja dusza pachnie Tobą”, prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www: https://aleksandrastec.pl/sklep/
Sprzedającym jest „CAMILOVE” Wydawnictwo i Działalność Usługowo-Handlowa Wiesław Steć, wpisany do CEIDG, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem:
ul. Rynek 25, 22-630 Tyszowce, NIP: 922-114-23-12, REGON: 369414098
Dane adresowe i teleadresowe umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedającym:
Adres pocztowy do korespondencji: ul. Rynek 25, 22-630 Tyszowce
Adres e-mail: wydawnictwocamilove@wp.pl
Numer telefonu: 791 311 459

§ 1
Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm. ),
2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze sklepu internetowego, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu towaru od Sprzedającego,
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze sklepu internetowego, w szczególności dokonujący zakupu towaru od Sprzedającego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
4. Towary – książki zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, tj.: wysyłane Pocztą Polską.
5. Dni robocze – każdy dzień kalendarzowy przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
6. Wada fizyczna – niezgodność towaru z umową.
7. Wada prawna – sytuacja, w której Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu nimi wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§ 2
Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.
2.Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
3.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu.
4.Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego towary posiadają wymagane przez polskie prawo atesty o ile dla danego towaru jest wymagane uzyskania atestu.
5.Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością sklepu internetowego mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji wobec osób trzecich jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na obronę praw Sprzedającego, dochodzone przez Sprzedającego roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.
6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Klient zobowiązany jest do nieumieszczania na stronie sklepu internetowego treści o charakterze bezprawnym.

§ 3
Składanie zamówień

2. W przypadku wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, ceny na stronach sklepu internetowego wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w euro, a po jego ustaniu – w euro. W przypadku powstania wątpliwości czy cena towaru jest wyrażona w złotych polskich czy w Euro, do czasu wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, przy braku wyraźnego zaznaczenia że cena wyrażona jest w Euro, należy uznać, że cena jest wyrażona w złotych polskich.
3.Opisy towarów, jak również ceny widoczne na stronie internetowej sklepu, stanowią informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
4.Cena podana przy każdym towarze na stronie sklepu internetowego jest obowiązująca w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
5.Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują kosztów transportu. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.
6.Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
7. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową.
8. Zamówienia składane przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
9. W trakcie dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska/nazwę, dokładnego adresu zamieszkania/siedziby, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
10. W przypadku gdy podane przez Klienta dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
11. Zamówienie towaru przez stronę internetową następuje przez:
1) wybór produktu z katalogu produktów w zakładce sklep
2) Dodanie produktu do koszyka – przycisk „dodaj do koszyka”
3) Automatyczne przekierowanie do koszyka
4) Przejście do płatności przy pomocy przycisku “Przejdź do płatności”
5) Wypełnienie formularza płatności/dostawy.
6) Wybór zakupu z opcją rejestracji lub bez
7) Wybór metody płatności.
8) Potwierdzenie przeczytania i akceptacji regulaminu.
9) Złożenie zamówienia poprzez kliknięcie pola “Kupuję i płacę”.
12. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sprzedającego, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierającym informację o przyjęciu zamówienia. Umowa uważana jest za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
13. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Sprzedającego w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić o tym Sprzedającego za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
14. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.
15. Jeżeli w danym czasie towar nie jest dostępny lub w przypadku trudności z realizacją zamówienia Sprzedający powiadamia o tym Klienta mailowo lub telefonicznie.
16. Klient może dokonać anulowania zamówienia lub dokonać zmian w zamówieniu do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. W celu uzyskania informacji o statusie zamówienia oraz w celu wprowadzenia zmian, anulowania zamówienia Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym mailowo lub telefonicznie.
17. Każdy Klient na dowód zakupu towaru otrzyma od Sprzedającego odpowiedni dokument księgowy stanowiący potwierdzenie zakupu.
18. Jeśli potwierdzenie zakupu ma zostać wystawione na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą w zamówieniu należy podać NIP Klienta.
19. Sprzedający potwierdzi Klientowi będącemu konsumentem zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
20. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym w ust. 20 powyżej stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

§ 4
Zasady płatności

1. W sklepie internetowym istnieje możliwość płatności przelewem na konto bankowe Sprzedającego.
2. Przelew na konto bankowe – przelew tradycyjny lub przelew internetowy. Korzystając z tej formy płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Numer konta bankowego Sprzedającego dostępny jest na stronie sklepu internetowego.
3. Płatności kartą – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta Sprzedającego.

§ 5
Dostawa

1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odstępstwa od tej zasady, będą wyraźnie zaznaczone na stronie sklepu internetowego.
2. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi dwa dni robocze. Jest to czas, który rozpoczyna się: z dniem następującym po dniu wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego w przypadku płatności przelewem i kończy się z dniem przekazania zamówienia przez Sprzedającego Poczcie Polskiej.
3. Dostawa towaru realizowana jest drogą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej.
4. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.
5. Klient obciążany jest kosztami transportu przesyłki określonymi w cenniku transportu. Cennik transportu dostępny jest na stronie sklepu internetowego.

§ 6
Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedającego, które może zostać wysłane pocztą na adres pocztowy Sprzedającego lub drogą elektroniczną na adres e-mail. Adres pocztowy i adres e-mail zamieszczono na początku niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego ustępu nie wywołuje skutków prawnych.
3.Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Klientowi w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
4.W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną Sprzedający niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczeniao odstąpieniu od umowy.
5.Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz odstąpienia od umowy. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.
6.Bezpośredni koszt zwrotu towaru ponosi Klient (art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta). Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
7.Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
8.Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
9.W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty transportu, zostaną przekazane na rachunek bankowy Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
10.Sprzedający oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa ust. 9 powyżej zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sprzedawca w porozumieniu ze Klientem, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów.
11.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedającego wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedający zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
12.Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedający wystawi Klientowi dokument potwierdzający rozwiązanie umowy i odeśle go na adres e-mail Klienta.
13.Sprzedawca oświadcza, że świadczone przez niego towary i usługi nie zostały ujęte w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
14.Zawierając umowę Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§ 7
Reklamacje i zwroty

1.Jeżeli po przejściu własności towaru na Klienta stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
2.W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail wskazany w niniejszym Regulaminie oraz porozumieć się telefonicznie ze Sprzedającym w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
3.Koszt transportu reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedającego za pośrednictwem Poczty Polskiej, chyba że Sprzedający poinformował, iż towar zostanie odebrany w inny sposób, w szczególności przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
5.Klient odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi, zgodnie z art. 568 § 1–5 KC. Klient traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).

§ 7
Postanowienia końcowe

1.Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego, a wyglądem towaru dostarczonego do Klienta, wynikające z różnic kolorystycznych nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
2.Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu.
3.Sprzedający informuje, że dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Klienta adres, a także w celach wynikających z przepisów o rachunkowości. Czas przechowywania danych wynosi tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Czas przechowywania danych nie może skończyć się wcześniej niż przed upływem okresu wskazanego w przepisach o rachunkowości, jako okres przechowywania dowodów księgowych. Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedającego dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu chyba, że Sprzedającemu przysługuje skuteczne uprawnienie do pozostawienia danych.
4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy KC oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
5.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
6.Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://aleksandrastec.pl/regulamin/ oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedającego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych). W związku z tym chcielibyśmy Pana/Panią poinformować o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to będzie odbywało po dniu 25 maja 2018 r.

 

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników sklepu internetowego „Moja dusza pachnie Tobą”, prowadzonego pod adresem www: https://aleksandrastec.pl/sklep/ (dalej także jako: sklep internetowy), którego właścicielem jest „CAMILOVE” Wydawnictwo                      i Działalność Usługowo-Handlowa Wiesław Steć, wpisany do CEIDG, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: ul. Rynek 25, 22-630 Tyszowce,                      NIP: 922-114-23-12, REGON: 369414098.

Proszę o dokładne zapoznanie się z poniżej wskazanymi informacjami. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje poniżej wskazane zasady przetwarzania jego danych osobowych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wiesław Steć, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “CAMILOVE” Wydawnictwo i Działalność Usługowo-Handlowa Wiesław Steć. Może się Pan/Pani skontaktować ze mną w następujący sposób:

– listownie na adres siedziby: Rynek 25, 22-630 Tyszowce,

– poprzez e-mail: wydawnictwocamilove@wp.pl,

– telefonicznie: tel. kom. 791-311-459.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • w celu realizacji zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego umowy sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do prawidłowego wykonania umowy sprzedaży (w celu zawarcia umowy, wystawienia dowodu sprzedaży, wysyłki towaru, ewentualnego zwrotu/wymiany/reklamacji itd.);
  • w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest ustawa o rachunkowości i Ordynacja podatkowa;
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  • w celach archiwizacyjnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 

ODBIORCY DANYCH

W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane i przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w moim imieniu, działającym na moje zlecenie tj.  Biuru Rachunkowemu, bankom, podmiotom świadczącym działalność pocztową, podmiotom świadczącym usługi IT oraz innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie zawartej z nim umowy.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Nie przekazuję Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA poza Szwajcarią).

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową sprzedaży będą przechowywane tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po jej wykonaniu przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych (odpowiednio 10, 3 lata lub inny okres wynikający z przepisów szczególnych). Okres przechowania danych nie może się skończyć wcześniej niż to wynika z przepisów o rachunkowości, które nakazują przechowywanie dowodów księgowych umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych.

 

INFORMACJA O WYMOGU /DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych było i jest:

  • warunkiem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży,
  • dobrowolne.

Odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania.

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI LUB PROFILOWANIU

Informuję, że nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.